header banner
Default

Python for loop nedir? Ne işe yarar? Örnekler


For döngüsü programlamada oldukça fazla kullanılan bir döngüdür. Karmaşık bir yapıya sahip olsa da kuralları belli olduğundan kolay bir şekilde uygulanmaktadır.

 Python For Döngüsü Nedir?

 Python for döngüsü sayesinde programlar birden fazla kez çalışmaktadır. Bu program sayesinde bir karakterin ya da sözün, sayının kaç kez yazılacağı ve nasıl yazılacağı belirlenmektedir. For döngüsünde kullanıcılara bir parola verilmektedir. Bu parolanın kaç karakter olacağı ve hangi şekilde yazılacağı python for formülleri tarafından belirlenmektedir.

 Pythonda Döngü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

 Python for döngüsünde kaç kez ne yazılmak istenirse program diline dökülür ve formülle programa uygulanır. Örneğin 5 kez 'selam' yazmak isteyen kişiler 5 kez print("selam) yazmaları gerekir. Sayıların artırılması ya da azaltılması tamamen kişilere bağlıdır. Bu işlemde sayılar azken kişiler tarafından yapılması mümkündür fakat sayılar arttıkça programa ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin aynı kelimeyi 3 kez yazmak kolaydır ama 5000 kez yazmak zordur. Bu yüzden tekrar sayısı arttıkça python for döngüsüne duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Kişilerin bir parola bilgisi oluşturmak için de döngüye ihtiyaçları vardır. Bir siteye en az ya da en çok kaç karakterle parola oluşturulabileceği de python for döngüsü sayesinde programlar yardımıyla belirlenmektedir.

 Pythnonda For Döngüleri Nelerdir?

 Python list ile kişiler for döngüsü sayesinde her elemana kolay bir şekilde ulaşmaktadır. Bu sayede her bir elemana ulaşılarak değişkenler kopyalanır ve ekrana kolay bir şekilde yazılır. Python String sayesinde verilere ulaşmak için for döngüsü kullanılır. Örneğin:

 name='Ali'

 for n in name:

 print(n)

 bu şekilde ekranda

 A

 l

 i

 yazısı belirir. Her karakter için ayrı bir satır kullanılmak istendiğinde python string formülü kullanılır.

 Python dictionary ile her bir elemanın örnekleri satılarda yazmaktadır. Örneğin:

 d= {'k1':1, 'k2':2, 'k3':3}

 for key, value in d.items ():

 print (key, value)

 bu şekilde bir formülle ekranda

 k1 1

 k2 2

 k3 3

 yazıları belirir. Range fonksiyonunda ise bir döngünün kaç kez tekrarlanacağı belirlenmektedir. Örneğin:

 sayilar= [1,2,3,4,5]

 for sayi in sayilar:

 print ('Selam)

 bu formülden sonra ekranda 5 kez selam yazısı belirmektedir.

 Python For Döngüsünü Durdurma ve Atlatma

 Python for döngüsünde döngü ilerlerken onu durdurmak için break komutunu kullanmak gerekir. Bu döngüde break komutu görüldüğü zaman döngü durur ve döngüden çıkılır. Bunun için uygulanması gereken döngü:

 for i in range (10):

 if i == 4:

 break

 print (i)

 # 0

 # 1

 # 2

 # 3

 döngüde bu gibi bir formülle karşılaşıldığında python for döngüsü durur ve döngüden çıkılmış olur. Python for döngüsünden çıkmak yerine diğer aşamaya geçmesi ya da o durumun atlanması da mümkündür. Bunun sağlanması için de continue komutunun uygulanması gerekir. Örneğin:

 for i in range (10):

 if i %2 ==0:

 continue

 print (i)

 # 1

 # 3

 # 5

 # 7

 bu örnekte yalnızca tek sayılar yazıldığı için döngüde çift sayılarak atlanarak yalnızca tek sayılar ekrana yazdırılır. Döngü bittiğinde komut çalıştırmak da mümkündür. Bunun için de şöyle bir formüle ihtiyaç vardır:

 for sayi in range (2):

 print (sayi)

 else:

 print ("Döngü bitti!")

 # 0

 # 1

 # Döngü bitti!

 Bu formül python for döngüsünün bittiğini tanımlamaktadır. Döngünün bittiğinin tanımlanması için döngü bitti ifadesinin kullanılması gerekir.

Sources


Article information

Author: Whitney Harris

Last Updated: 1703662562

Views: 584

Rating: 4.2 / 5 (112 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Whitney Harris

Birthday: 1964-06-03

Address: 260 Wright Brook, Antoniostad, WV 28488

Phone: +4319124539228073

Job: Construction Manager

Hobby: Chess, Surfing, Astronomy, Cycling, Ice Skating, Poker, Knitting

Introduction: My name is Whitney Harris, I am a enterprising, Determined, transparent, priceless, vibrant, dedicated, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.